ЛАНДКАД ЕООД, София предлага висококачествено и комплексно обслужване в областта на геодезията. Фирмата е регистрирана през месец май 2005 г. и с времето се превърна в една от геодезически фирми с признато високо качество на предлагания продукт.

Предлаганите услуги:

  • геодезия
  • кадастър
  • регулации
  • вертикално планиране
  • трасировки
  • прецизни нивелачни измервания
  • следене на деформации и дr.

са познати както на множество собственици на частни имоти, така и на по-големи инвеститори. Дейността ни се простира на територията на цялата страна.

 

Регулации

Измененията на регулационни планове се извършва при:

  • Изменения в уличната или дворищна регулация;
  • Включване нови територи към регулационния план;
  • Делби и обединяване на УПИ (Урегулиран Поземлен Имот);

Измененията се извършват по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Нивелация

ЛАНДКАД ЕООД има дългогодишен опит в извършване на високоточна геометрична нивелация – нивелация I , II и III клас на територията на страната. Извършваме дейности по следене на деформации на сгради и съоръжения. Разработваме проекти и извършваме основана и подробна нивелация при прилагане на проекти за регулационни планове на населените места.

Проектиране

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

С проектите за вертикално планиране се определят: височинното положение на улиците, сградите, алеите и другите площи и съоръжения; създаване на условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализационната мрежа.

 

Кадастрални карти

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки. При разделяне или съединяване на поземлени имоти съответните промени е нужно да бъдат отразени в кадастралната карта. ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРАСИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ

Изработването на трасировъчни планове е необходимо при изготвянето на част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, съгласно нормативните документи /Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/. В трасировъчните планове се съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като важни точки от архитектурния или конструктивния проект, конструктивни оси, нива и др.

При изработването на трасировъчни планове се прилагат данни за трасиране – координати в съответната координатна система; за ортогонално трасиране, данни за всички отстояния, размери и дължини, проектни коти, изходни нивелачни репери и опорни точки, необходими за точното определяне върху терена на съответното съоръжение.

 

Адрес

Адрес:

гр. София, ж.к. Бъкстон, бл.1, вх.Б, ап.22

Локация:

42.6597811, 23.2658811

Телефон:
Имейл:
Свържете се с бизнеса
Кликнете върху бутона, за да покажете картата.